Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 

 WYBIERZ ŻYCIE BEZ CUKRZYCY


Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19  wśród uczniów, rodziców
 i pracowników placówki obowiązujące w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Broninie


 DRODZY RODZICE

WRZEŚNIA ROZPOCZYNA SIĘ NOWY ROK SZKOLNY, KTÓRY ZE WZGLĘDU NA PANUJĄCĄ PANDEMIĘ BĘDZIE TROCHĘ INNY NIŻ WCZEŚNIEJ.

ROZPOCZYNAMY NAUKĘ W SYSTEMIE STACJONARNYM. CIESZYMY SIĘ Z TEJ MOŻLIWOŚCI. JEDNOCZEŚNIE MAMY ŚWIADOMOŚĆ, ŻE PRZED NAMI SZCZEGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA UCZNIÓW PRZED MOŻLIWOŚCIĄ ZAKAŻENIA COVID-19. MOŻE TO SIĘ UDAĆ TYLKO WTEDY, JEŻELI WSZYSCY BĘDZIEMY PRZESTRZEGAĆ CHOĆBY JEDNEJ PODSTAWOWEJ ZASADY: DO SZKOŁY PRZYCHODZĄ TYLKO DZIECI ZDROWE, BEZ OBJAWÓW TAKICH JAK PODNIESIONA TEMPERATURA, KATAR CZY KASZEL ORAZ TAKIE, KTÓRE NIE MIAŁY KONTAKTU Z OSOBAMI ZAKAŻONYMI, PRZEBYWAJĄCYMI W IZOLACJI LUB OBJĘTYMI KWARANTANNĄ.

APELUJĘ WIĘC DO RODZICÓW O PRZESTRZEGANIE TEJ ZASADY. JEŻELI BĘDZIEMY JEJ PRZESTRZEGAĆ TO JEST MNIEJSZE RYZYKO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZAKAŻENIA. PROSZĘ SOBIE UŚWIADOMIĆ, TĄ PRAWIDŁOWOŚĆ ŻE:  JEŻELI JA BĘDĘ   PRZESTRZEGAŁ I INNI TEŻ, TO MOJE DZIECKO I INNE DZIECI SĄ BEZPIECZNIEJSZE!

MAMY ŚWIADOMOŚĆ, ŻE SĄ UCZNIOWIE MAJĄCY MNIEJSZĄ ODPORNOŚĆ ZDOWOTNĄ. PROSIMY O ZGŁASZANIE NAM TAKICH PRZYPADKÓW. BĘDZIEMY WSPÓLNIE STARALI SIĘ DLA NICH ZNALEŻĆ NAJLEPSZE MOŻLIWE ROZWIĄZANIE.

PROSIMY TEŻ O PRZYGOTOWANIE DZIECI DO ZAISTNIAŁEJ RZECZYWISTOŚCI, SZCZEGÓLNIE, ABY MOGŁY PRZESTRZEGAĆ HIGIENY, CHCIAŁY DEZYNFEKOWAĆ RĘCE. WAŻNE JEST, ABY DZIECI ZABIERAŁY DO OŚRODKA TYLKO RZECZY NIEZBĘDNE.

OŚRODEK PRZEDSIĘWZIĄŁ WIELE POSUNIĘĆ ORGANIZACYJNYCH, ABY MINIMALIZOWAĆ W/W RYZYKO. WYMIENIĘ TAKIE JAK:

 1. DO BUDYNKU UCZNIOWIE BĘDĄ WCHODZIĆ I WYCHODZIĆ JEDNYM Z TRZECH WEJŚĆ I TYLKO TYM.
 2. BĘDZIEMY MIERZYĆ TEMPERATURĘ CIAŁA.
 3. KLAMKI I BLATY BĘDZIEMY DEZYNFEKOWAĆ.
 4. OGRANICZYMY PRZEMIESZCZANIE SIĘ UCZNIÓW POPRZEZ PRZYDZIELENIE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI JEDNEJ SALI LEKCYJNEJ.

MYŚLĘ, ŻE PRZY PEŁNYM ZAANGAŻOWANIU PRACOWNIKÓW OŚRODKA, RODZICÓW I UCZNIÓW MAMY SZANSĘ BEZPIECZNIE REALIZOWAĆ NAUCZANIE W FORMIE STACJONARNEJ. TEGO ŻYCZĘ UCZNIOM, RODZICOM I WSZYSTKIM PRACOWNIKOM OŚRODKA.

WIESŁAW WAGA  Bronina dnia 29-05-2020 r.

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

Uprzejmie informuję, że w ramach projektu pn.: „Doposażenie jednostek oświatowych Powiatu Buskiego w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach
” dotyczącej realizacji projektu grantowego
pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego”
, Ośrodek otrzymał 6 laptopów zakupionych przez Powiat Buski z przeznaczeniem  do użyczenia dla uczniów do nauczania zdalnego. 
Prosimy osoby chcące otrzymać taki laptop o napisanie wniosku według załączonego wzoru. Wnioski można składać do dnia 3 czerwca do godziny 10,00. Tego dnia będziemy chcieli już aby przyznane laptopy trafiły do uczniów. Wymogi otrzymania  laptopów zawarte są w załączonym regulaminie oraz pozostałych dokumentach.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
                  Regulamin użyczenia
                  Załącznik nr 1a - wniosek rodzica (wersja ms word)  (wersja pdf)
                  Załącznik nr 2 - wzór umowy użyczenia z rodzicem (wersja ms word)  (wersja pdf)
                  Załącznik nr 3 - klauzula informacyjna

Wiesław Waga


INFORMATOR DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I NAUCZYCIELI

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji – plik pdf


Informuję, że w okresie od dnia 26 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie.

Jednoczenie informuję, że w wyżej wymienionym okresie w dalszym ciągu prowadzimy pracę z uczniami i wychowankami w formie zdalnego nauczania – szczegóły zawarte są w zakładce ZDALNE NAUCZANIE.

Za niedogodności i utrudnienia wszystkich przepraszam i proszę o dalszą wyrozumiałość.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410 z późn. zm.)

                                                                                                                                                                                            Wiesław Waga


 Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.410 z późn. zm.) w okresie od dnia 6 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

Jednoczenie informuję, że w wyżej wymienionym okresie w dalszym ciągu prowadzimy pracę z uczniami i wychowankami w formie zdalnego nauczania – szczegóły zawarte są w zakładce ZDALNE NAUCZANIE.

Za niedogodności i utrudnienia wszystkich przepraszam i proszę o dalszą wyrozumiałość.

                                                                                                                                                                                              Wiesław Waga


Zachęcam do obejrzenia krótkich filmów instruktażowych jak pracować w pakiecie MS Office 365 autorstwa naszej koleżanki.

TWORZENIE DOKUMENTU i FOLDERU NA "CHMURZE"
PRACA Z UCZNIAMI W "CHMURZE"
TWORZENIE GRUPY W OUTLOOK

i jeszcze instrukcje pochodzące z internetu: Jak korzystać z Office 365? Nauka zdalna w TEAMS ,

Microsoft Teams - wirtualne klasy w Twojej szkole w usłudze Office 365

 

                                                                                                                                          Wiesław Waga


          INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

w usłudze  Office 365 firmy Microsoft – związanej z uruchomieniem 

kształcenia na odległość 

  

realizowana na podstawie ART. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO 

Administratorem danych osobowych:  

jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie reprezentowany przez Dyrektora  (dalej: Administratora) 

Inspektor: dostępny jest pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl lub pisemnie pod adresem administratora. 

Dane przetwarzane w  usłudze Office 365 firmy Microsoft: imię i nazwisko oraz adres email konta utworzonego w usłudze Office 365 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z nałożonych na naszą placówkę obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c). 

oraz Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 poz 374 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Jako narzędzie edukacyjne pakiet MS Office 365 i dane w nim zawarte mogą być wykorzystywane przez cały cykl edukacyjny ucznia.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Placówki w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.  

 1. prawo dostępu do danych, 
 2. prawo sprostowania oraz usunięcia danych, 
 3. prawo ograniczenia przetwarzania danych, 
 4. prawo do przenoszenia danych, 
 5. prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


 "Dobre praktyki" i "Rekomendacje dla bezpiecznego przetwarzania danych osobowych podczas zdalnego nauczania" wypracowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.


NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY, SPECJALIŚCI, KTÓRZY MAJĄCY PROBLEM Z DOSTĘPEM DO KOMPUTERÓW W DOMACH RODZINNYCH MAJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W BIBLIOTECE OŚRODKA.

                                                                                                                                                                                                                              Wiesław Waga


INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ W OŚRODKU W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA JEGO FUNKCJONOWANIA.

W związku z sytuacją, w której wszyscy się znaleźliśmy z powodu pandemii COVID-19, prowadzimy zdalne nauczanie. To dla nas wszystkich nowe wyzwanie i nowe doświadczenie. Staraliśmy się przygotować do tego tak dobrze, jak było to możliwe w tym krótkim czasie.

Wiem, że ta sytuacja rodzi wiele obaw, wiele niepewności. Pamiętajmy, że jesteśmy razem: Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele. Proszę Was o wzajemną wyrozumiałość, empatię i życzliwość, szczególnie w początkowych tygodniach tej niezwykłej sytuacji. Naszym priorytetem jest Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, a celem realizacja programu nauczania i osiągnięcie jak najlepszych możliwych efektów uczenia się innymi metodami.

Zaakceptujmy, że na początku mogą pojawić się trudności, możemy czuć zagubienie, czy dyskomfort. Z upływem czasu praca nasza powinna być coraz sprawniejsza. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i propozycje, które mogłyby się sprawdzić w takich warunkach i jeszcze bardziej usprawnić naszą pracę.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

1. Nauczanie będzie prowadzone z wykorzystaniem:

- strony internetowej Ośrodka tj: sosw-bronina.edu.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE

- w tym za pomocą programu OFFICE 365.

2. Narzędziem wspomagającym a w sytuacji braku możliwości kontaktowania się za pomocą internetu – narzędziem podstawowym będzie kontakt telefoniczny nauczyciela z uczniem. W sytuacjach tego wymagających będziemy starali się dostarczać materiały w formie papierowej tradycyjną pocztą lub bezpośrednio przed domy uczniów i wychowanków lub inne uzgodnione miejsce.

3. Można wykorzystywać inne narzędzia komunikacji zdalnej. Nauczyciele poinformują w zakładce ZDALNE NAUCZANIE o wykorzystywanych narzędziach i sposobach pracy.

4. W przypadku ucznia nie mogącego kontaktować się telefonicznie nauczyciel będzie przekazywał informacje rodzicowi.

5. Zadaniem nauczycieli jest przygotowywanie i przekazywanie materiałów, ćwiczeń z jak najlepszym wyjaśnieniem potrzebnym do ich wykorzystania.

6. Proszę nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Aby uniknąć jednoczesnego przekazywania materiałów nauczyciele otrzymali wykazy czasu w jakim powinni się komunikować z uczniami bądź ich opiekunami.

7. Nauczyciele będą monitorowali postępy uczniów, sprawdzali i oceniali wiedzę i umiejętności oraz przekazywali uczniom i rodzicom informacje na ten temat w sposób zdalny.

8. Bardzo proszę nauczycieli, rodziców oraz uczniów o zrozumienie zaistniałej sytuacji i wykorzystywanie okresu zawieszenia bezpośrednich zajęć do jak najbardziej efektywnej pracy.

9. W przypadku potrzeby konsultacji proszę o kontakt mailowy adres: sosw@sosw-bronina.edu.pl lub telefoniczny z nami pod nr tel. 882-118-311 tel/fax: (0-41) 378-68-58,

                                                                                                                                                                                                                                                Wiesław Waga


INFORMACJA

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie

W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ.


W związku z ryzykiem rozwoju epidemii wywołanej przez koronawirusa COVID-19 oraz z informacjami otrzymanymi od rodziców, że nie przyślą dzieci do szkół, w oparciu o § 18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U.2003.6.69 z późn. zm.) oraz § 2 ust.3 rozporządzenia z dnia11 marca 2020 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410z późn. zm.)

w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym

zawieszam zajęcia edukacyjne w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku.

Jednoczenie informuję, że prowadzimy pracę z uczniami i wychowankami w formie zdalnego nauczania – szczegóły zawarte są w zakładce ZDALNE NAUCZANIE.

Za niedogodności i utrudnienia wszystkich przepraszam i proszę o wyrozumiałość.

Wiesław Waga


 NFORMACJA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ.

   W związku z ryzykiem rozwoju epidemii wywołanej przez koronawirusa COVID-19 w oparciu o § 18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69 z późn. zm.)  oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374), w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym  zawieszam zajęcia edukacyjne w okresie od 12 do 25  marca 2020 roku.

 Jednoczenie informuję, że gdy zaistnieje taka potrzeba w czasie odwołanych, planowanych zajęć edukacyjnych będą dla potrzebujących opieki zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę.

                                                                                                       Dyrektor SOSW w Broninie Wiesław Waga 


KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Uruchamiamy zakładkę z Materiałami do zdalnego nauczania .Są one dostępne z podziałem na szkoły i klasy w zakładce ZDALNE NAUCZANIE.

Prosimy tych z Was, którzy nie mają kontaktu z Ośrodkiem o przesłanie swojego adresu e-mailowego na adres Ośrodka tj: sosw@sosw-bronina.edu.pl lub o kontakt telefoniczny.

APEL:

Apeluję do wszystkich uczniów i pracowników szkoły, którzy w ostatnim czasie powrócili z zagranicy lub mieli kontakt z taką osobą o pozostanie w domu przez najbliższe 14 dni. Zachowanie takie wynika z konieczności zachowania procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID-19.

                                                                                                     Dyrektor SOSW w Broninie

 W sprawach pilnych kontakt telefoniczny: tel.: 882-118-311, tel./fax: 41-378-68-58
e-mail: sosw@sosw-bronina.edu.pl                                                                                                                                          

                                                                                                                                              


Widok budynku Ośrodka w Broninie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie jest najstarszą tego typu placówką w województwie świętokrzyskim prowadzącą kształcenie zawodowe. W jego strukturach obecnie działają:

 • Szkoła Podstawowa,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
 • Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze,
 • Internat.

Nasza placówka z powodzeniem realizuje naczelny cel: wspomaganie w rozwoju wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego, odpowiedzialnego życia dorosłego. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie w bieżącym roku szkolnym daje ofertę kształcenia w następujących zawodach (w nawiasach podano numery zawodów):

 • mechanik pojazdów samochodowych (723103),
 • piekarz (751204),
 • cukiernik (751201).

W przypadku, gdy znajdą się chętni, istnieje również możliwość kształcenia w innych zawodach:

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205),
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń (723310),
 • ślusarz (722204),
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905),
 • murarz-tynkarz (711204),
 • kucharz (512001).

Najnowsze aktualności

MAMY ZWYCIĘSTWO!!!

Powiększ zdjęcie

GABRIEL ZYCH - UCZEŃ OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W BRONINIE ZWYCIĘZCĄ KONKURSU WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZBIGNIEWA KONIUSZA POD HASŁEM „PASZPORT ŚWIĘTOKRZYSKI”

Dzień 30 czerwca 2020 roku jest dla nas wielką radością! Gabriel Zych - uczeń Szkoły Podstawowej w naszym Ośrodku w Broninie otrzymał I miejsce w Konkursie Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza pod hasłem “Paszport Świętokrzyski” ogłoszonym z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

2 lipca 2020
Monika Zych
Czytaj więcej o: MAMY ZWYCIĘSTWO!!!

Najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji - czerwiec 2020

BY WAKACJE BYŁY BEZPIECZNE

Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku. Nie mamy obowiązków związanych ze szkołą i nauką. Korzystamy ze słonecznej pogody. Jednak pamiętajmy, że wakacyjny czas nie zwalnia nas z konieczności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.


24 czerwca 2020
D. Szcześniak, B. Foryś
Czytaj więcej o: Najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji - czerwiec 2020

Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju.