Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Bartosz Świetnicki

email: iod@powiat.busko.pl

 OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie, Bronina 59, 28-100 Busko-Zdrój.

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, Panem Bartoszem Świetnickim w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju: iod@powiat.busko.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami. Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i rozporządzenia i akty wykonawcze.

4) Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji pracowników i pracy pracowników już zatrudnionych na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Ustawy Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z późniejszymi zmianami, rozporządzenia i inne akty wykonawcze.

5) Dane osobowe kontrahentów przetwarzane są w celach realizacji umowy, rachunkowych na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa z późniejszymi zmianami rozporządzenia i inne akty wykonawcze.

6) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw, rozporządzeń i innych aktów wykonawczych.

7) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8) Każda osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli jest to zgodne z przepisami prawa i innymi prawnie wiążącymi regulacjami) lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

9) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
Wszystkie dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INNE KLAUZULE INFORMACYJNE:

 1. DLA PRACOWNIKÓW SOSW W BRONINIE
 2. DLA KANDYDATÓW DO PRACY W SOSW W BRONINIE
 3. DLA KONTRACHENTÓW
 4. DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH..
 5. DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SOSW W BRONINIE.
 6. DLA KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W PROCESIE REKRUTACJI DO SZKOŁY.
 7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w usłudze Office 365 firmy Microsoft
  – związanej z uruchomieniem kształcenia na odległość
 8. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW - PROCEDURY COVID-19.