Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Diagnoza o upośledzeniu umysłowym stawia przed rodzicami trudne zadania, począwszy od pogodzenia się z nią i zaakceptowania upośledzonego dziecka, aż po trudne wybory celów wychowania i metod kształcenia. Rodzice przeżywają wiele rozterek i niepokojów związanych z przyszłością rodziny i dziecka. Wszystkie te problemy rodzin dzieci niepełnosprawnych stanowią aktualne wyzwanie i główny cel działania dla wielu placówek specjalnych w szczególności dla naszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie. W związku z tym, że rodzice dzieci głęboko upośledzonych potrzebują wsparcia ze strony specjalistów, głównie psychologów i pedagogów specjalnych, nasz Ośrodek organizuje w domach rodzinnych za pośrednictwem nauczycieli Indywidualne Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze.   

Prowadzone zajęcia maja na celu:

 • naukę nawiązywania kontaktów oraz kształtowanie sposobu komunikowania się  z najbliższym otoczeniem na miarę indywidualnych możliwości uczestnika,
 • ogólne usprawnianie ruchowe i psychoruchowe, rozwijanie sprawności manualnych, umiejętności posługiwania się przedmiotami użytku codziennego,
 • wdrażanie do osiągania samodzielności w podstawowych sferach życia i zaspokajania podstawowych potrzeb,
 • poznawanie otoczenia, rozwijanie zmysłów: dotyku, wzroku, węchu, słuchu i smaku, rozwijanie umiejętności funkcjonowania w najbliższym środowisku,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie poprzez uczestnictwo w wielu spotkaniach integracyjnych,
 • rozwijanie różnorodnych zainteresowań, uaktywnianie uczestnika do podejmowania nowych wyzwań.

Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika w atmosferze wzajemnej akceptacji, zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Współpracujemy ze środowiskiem rodzinnym, udzielamy wszelkiego wsparcia a przede wszystkim motywujemy rodziców do kontynuowania wszelkich oddziaływań terapeutycznych. Ponadto informujemy o możliwościach pomocy dla rodzin ze strony placówek niosących pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są na podstawie opracowanych indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W codziennej pracy dobieramy metody w taki sposób aby jak najlepiej komunikować się z naszymi podopiecznymi, wpłynąć na ich indywidualne osiągnięcia oraz przygotować w miarę możliwości do funkcjonowania w życiu codziennym. Wykorzystujemy znane i sprawdzone oraz nowatorskie metody pracy zwracając przy tym głównie uwagę na indywidualne potrzeby i możliwości podopiecznych.

 

Metoda Knilla

Oparta jest na Programach Aktywności - Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja. Programy aktywności to trening zaznajamiający z własnym schematem ciała, rozwijający kontakt społeczny, ruch, świadomość ciała oraz jego możliwości sprawcze, różne formy zabawy z partnerem. Można je wykonywać codziennie i jeśli to możliwe o tej samej porze dnia. Wszystkim ruchom ćwiczącego towarzyszy specjalny akompaniament muzyczny, który jest wspomagany głosem prowadzącego, śpiewem, rytmicznym mówieniem dostosowanym do wykonywanych czynności. Wszystko to podwyższa uwagę ćwiczącego i koncentruje na wybranych aktywnościach. Ćwiczący uprzedzany jest o tym, że dana czynność się zakończyła i może oczekiwać co nastąpi za chwilę. Może więc rozpoznawać znane sytuacje, a po jakimś czasie nauczy się rozpoznawać je z wybraną aktywnością. Dzięki Programowi Aktywności uczestnicy lepiej zrozumieją relacje pomiędzy sobą i własnym ciałem. To może uczynić ich zdolnymi do odkrycia znaczących powiązań z otoczeniem i wejścia w relacje z innymi ludźmi oraz do manipulowania przedmiotami w sposób celowy, poznawczy, a nie schematyczny i stereotypowy.

Programy Aktywności Knillów mogą być stosowane jako metoda:

 • przywracająca doznania zmysłowe, służące poznaniu własnego ciała i umożliwiające kontakt z otoczeniem,
 • pobudzająca do aktywności i współdziałania,
 • aktywizująca prace mózgu i porządkująca zachowania społeczne.

 

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Potrzeba komunikowania się z otoczeniem jest bez wątpienia jedną z najważniejszych psychicznych potrzeb człowieka. Komunikacja jest kluczem do poznania siebie i otaczającej rzeczywistości społecznej, do umysłowego uporządkowania świata poprzez nazywanie przedmiotów, zjawisk, określanie ich cech i relacji zachodzących między nimi. Podczas stosowania tej metody wykorzystujemy piktogramy i gesty. Piktogramy to białe znaki, symbole umieszczone na czarnym tle. Wprowadzanie i utrwalanie piktogramów może odbywać się przez następujące ćwiczenia:

 • dopasowywanie, np. łączenie piktogramu z konkretem, zdjęciem, obrazkiem,
 • łączenie dwóch takich samych piktogramów,
 • łączenie dwóch takich samych piktogramów, ale w różnych rozmiarach,
 • wybieranie spośród dwóch, trzech lub więcej nazwanego przez nauczyciela piktogramu,
 • ćwiczenie rozumienia znaczeń przez tworzenie prostych dobieranek kojarzeniowych, np. drzwi-klucz, ręcznik-mydło, segregowanie według różnych kategorii i funkcji,
 • prowadzenie rozmowy z dzieckiem na określony temat i wybieranie spośród wielu piktogramów.

 

Przykładowy zestaw Piktogramów odnoszący się do czynności podejmowanych podczas zajęć:

 

Dbamy o higienę twarzy - Mateusz rozpoznaje właściwe Piktogramy i jednocześnie uczy się jak kojarzyć je z określona sytuacją:

 

Poznajemy figury geometryczne - Mateusz kojarzy właściwy Piktogram tym razem ze wsparciem nauczyciela:

 

Nauka Czytania Globalnego - chłopiec rozpoznaje graficzny układ wyrazów i jednocześnie elementy otoczenia z kategorii „narzędzia” i „warzywa”:

 

Podczas ćwiczeń Knillów Mateusz samodzielnie włącza odtwarzacz, ponadto niektóre polecenia również wykonuje wystarczająco pod małym nadzorem prowadzącego:

 

Albumy Aktywności - Mateusz uczy się podstawowych czynności życiowych jak mycie zębów i mycie twarzy dodatkowo ze wsparciem manualnym ze strony prowadzącego:

 

Arteterapia - przykład w jaki sposób pracujemy podczas takich zajęć, tym razem to praca zatytułowana „Bocian w gnieździe”:

 

Wykorzystując naturalne elementy otoczenia mamy pracę pt. „Wiosenna kompozycja”:

 

Nasza Mała Galeria:

 

Usprawnianie motoryki małej i koncentracji wzrokowej:

 

Ulubioną formą zajęć są spacery po najbliższej okolicy - Mateusz próbuje integrować się z osobami spoza kręgu domowników, widać, że łatwo nawiązuje kontakty:

 

Na Festynie „Postaw na Rodzinę”, organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie, Mateusz wraz ze swoją Mamą:

 

Opracowała: Marzena Wesołowska