Nabór na rok szkolny 2022/2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Regulamin przyjmowania uczniów do szkół - zobacz
 • Wniosek do Dyrektora o przyjęcie do szkoły - zobacz

Rekrutację do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Wicedyrektor SOSW do Spraw Edukacji.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły,
 2. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 3. zaświadczenie o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego (dotyczy dzieci przyjmowanych do klasy I Szkoły Podstawowej),
 4. świadectwo ukończenia klasy programowo niższej szkoły tego samego typu, opinia wychowawcy klasy oraz odpis arkusza ocen wydany przez szkołę, z której uczeń odszedł (dotyczy uczniów przyjmowanych do pozostałych klas).

Dodatkowe dokumenty:

 1. 2 zdjęcia legitymacyjne,
 2. inne informacje, m.in. o stanie zdrowia,
 3. odpis aktu urodzenia (do wglądu),
 4. orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada),
 5. poświadczenie miejsca zamieszkania.

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do SOSW składa wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Ośrodek prowadzi nabór kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia na kierunki:

 •  piekarz
 •  cukiernik
 •  mechanik pojazdów samochodowych

 Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kartą zgłoszenia,
 2. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
 4. zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu egzaminu ósmoklasisty (oryginał),
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Dodatkowe dokumenty:

 1. 2 zdjęcia legitymacyjne,
 2. opinia wychowawcy klasy,
 3. inne informacje, m.in. o stanie zdrowia,
 4. odpis aktu urodzenia (do wglądu),
 5. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (jeżeli uczeń posiada),
 6. poświadczenie miejsca zamieszkania.

Absolwent gimnazjum/szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie do SOSW składa wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z kartą zgłoszenia,
 2. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w SSPdP.

Dodatkowe dokumenty:

 1. 2 zdjęcia legitymacyjne,
 2. opinia wychowawcy klasy,
 3. inne informacje, m.in. o stanie zdrowia,
 4. odpis aktu urodzenia (do wglądu),
 5. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (jeżeli uczeń posiada),
 6. poświadczenie o miejscu zamieszkania.

Absolwent szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie do SOSW składa wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.