Nabór na rok szkolny 2024/2025

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 NABÓR DO SZKÓŁ OŚRODKA TRWA CAŁY ROK

 

 • Regulamin przyjmowania uczniów do szkół - zobacz
 • Wniosek do Dyrektora o przyjęcie do szkoły - zobacz

SZKOŁA PODSTAWOWA

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły,
 2. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 3. zaświadczenie o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego (dotyczy dzieci przyjmowanych do klasy I Szkoły Podstawowej),
 4. świadectwo ukończenia klasy programowo niższej (dotyczy uczniów przyjmowanych do klas II-VIII).

Dodatkowe dokumenty:

 1. 2 zdjęcia legitymacyjne,
 2. inne informacje, m.in. o stanie zdrowia,
 3. odpis aktu urodzenia (do wglądu).

Uczeń ubiegający się o przyjęcie do SOSW składa wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Ośrodek prowadzi nabór kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia na kierunki:

 • cukiernik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • kucharz,
 • ślusarz.

 Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły,
 2. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 4. zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu egzaminu ósmoklasisty,
 5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Dodatkowe dokumenty:

 1. 2 zdjęcia legitymacyjne,
 2. inne informacje, m.in. o stanie zdrowia,
 3. odpis aktu urodzenia (do wglądu).

Absolwent szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie do SOSW składa wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły,
 2. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Dodatkowe dokumenty:

 1. 2 zdjęcia legitymacyjne,
 2. inne informacje, m.in. o stanie zdrowia,
 3. odpis aktu urodzenia (do wglądu).

Absolwent szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie do SOSW składa wniosek w Starostwie Powiatowym z prośbą o skierowanie do Ośrodka. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.